DANE OSOBOWE

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych – w zależności od celu kontaktu – jest Rise Capital sp. z o.o. („Spółka”). Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przekazanie informacji dot. naszych wzajemnych relacji, w tym udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie. W dowolnej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Masz prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia – w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (iod@risecapital.com.pl). Jeżeli danych nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, to ich źródłem jest co do zasady nasz Klient lub nasz partner biznesowy.

Rise Capital sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Rise Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000612525, wysokość kapitału zakładowego 52 500,00 zł (opłacony w całości), NIP 5272766753, REGON 36421743000000, e-mail: biuro@risecapital.com.pl